Phí lưu cont (DEM/DET & Storage charge)

Bản chất là hãng tàu khai thác dịch vụ vận chuyển, họ phải cung cấp thiết bị ( vỏ container) cho chủ hàng để đóng hàng hóa nhằm đủ điều kiện vận chuyển. Hãng tàu cũng sẽ quy định số lượng ngày miễn phí mượn thiết bị ( vỏ container), quá số ngày miễn phí thì phát sinh chi phí Dem, Det, storage charge. Cụ thể:

(1) Demurage (DEM) charge.

– Tên đầy đủ: Demurrage charge.

– Tên viêt tắt: DEM

– Là phí lưu container tại bãi của Cảng do hãng tàu thu. Có thể hiểu đây là phí mượn vỏ container đặt tại bãi.

–  Cách tính: Thông thường hãng tàu sẽ cho chủ hàng được miễn phí 1 số lượng ngày cố định ( thường là 5 days). Sau thời gian này, đơn giá cảu phí này sẽ được tính dựa trên :

    • Tính trên khung thời gian: Miễn phí 5 days; từ ngày thứ 6- ngày thứ 10; từ ngày 11- ngày 15;…
    • Lũy tiến ở khung thời gian tiếp theo:

(2) Detention (DET) charge.

– Tên đầy đủ: Detention charge.

– Tên viêt tắt: DET

– Là phí lưu container tại KHO của chủ hàng, do hãng tàu thu.

–  Cách tính: Cũng như phí DEM, phí DET cũng thường được hãng tàu sẽ cho chủ hàng được miễn phí 1 số lượng ngày cố định ( thường là 5 days). Sau thời gian này, đơn giá cuả phí này sẽ được tính dựa trên :

    • Tính trên khung thời gian.
    • Lũy tiến ở khung thời gian tiếp theo.

(3) Storage charge – Phí lưu bãi của cảng

– Là phí thuê bãi tại cảng để đặt container hàng.

– Bản chất là Cảng vụ thu các hãng tàu phí khai thác & sử dụng bến bãi, sau đó các hãng tàu thu lại người nhập khẩu những phí này. Tùy thuộc vào Hợp đồng của Cảng vụ với Hãng tàu, tập quán của từng cảng và quy định riêng của từng Hãng tàu, phí Storage charge có thể được thu bởi cảng hoặc bởi các hãng tàu.

– Thông thường, đối với container hàng nhập, các cảng chỉ cho miễn phí lưu/ đặt container tại cảng 5 ngày. Sau 5 ngày, sẽ bị áp dụng thu phí storage. Phí này sẽ được tính lũy tiến, từ ngày 6- ngày 10 một mức giá, từ ngày 11 đến ngày 15 mức cao hơn…

– Đa phần người nhận hàng chú ý nhiều đến phí DEM +DET mà không chú ý đến phí Storage này. Và nếu xin miễn phí lưu container lưu bãi, là hãng tàu đang cho bạn thêm miễn phí về DEM +DET – là phí mượn vỏ container do hãng tàu quản lý. Còn Storage là phí do cảng khai thác và thường không thể xin thêm.